Shared Content Block:
Borderless table class

Vadym Zaberezhnyy

Professional Research Assistant

Hometown:

Kiev, Ukraine

Education:

Kiev Shevcheko University
M.S. Microbiology (1998)

Publications:

Link to Vadym's Publications

Contact:

vadym.zaberezhnyy@cuanschutz.edu

Vadym Zabrezhnyy