2021-2022 Fellows

Debra Berry

Forensic Pathology Fellow

Silvia Crapo

Cytopathology Fellow

Emily O'Donnell

Molecular Genetic Pathology Fellow

Erica Swenson

Hematology Pathology Fellow

Nicholas Willard

Pediatric Pathology Fellow

Cassie Xu

GI/Liver Pathology Fellow